FFV - Våldspreventivt centrum

Välkommen till FFV – Våldspreventivt centrum. Vi är en av Sveriges ledande aktörer för breda våldsförebyggande insatser med genusperspektiv för barn och unga. Vi arbetar för att etablera effektiva metoder som hindrar och lindrar konsekvenser av våld. Vi ser vårt arbete som en rättighet för barn och unga. Vi vill att alla, tjejer, killar och transungdomar, ska få leva just i frihet från våld.

Läs mer om FFV
FFVs metoder

Metoder som förändrar

FFVs metoder utgår från åskådarens möjlighet att gripa in för att hindra eller lindra konsekvenser av våld. Vi lär ut hur aktiva åskådare kan ingripa före, under eller efter en våldshändelse på ett säkert och konstruktivt sätt. De metoder vi använder oss av har visat goda resultat i vetenskapliga effektutvärderingar.

FFVs metoder

Utbildning som berör

Utbildning om våld berör oss alla. Vi är uppskattade som föreläsare, processledare, konferensanordnare, moderatorer och handledare i frågor om maskulinitet, våld och prevention. Vi har utbildat 100-tals professionella och frivilliga från skola, socialtjänst, hälsovården, preventionssamordnare, kriminalvård, ideella organisationer med flera. Många har gillat att vi både är förankrade i forskning och praktiskt arbete och kan visa hur vi arbetar konkret med våldsförebyggande metoder.

Arrangera en utbildning med oss

Nystartat projekt - En kommun fri från våld

”En kommun fri från våld” är ett projekt som syftar till att utveckla
nya metoder för genusförändrande, våldspreventivt arbete med barn och
unga. Det bygger på den kunskap, de metoder och program som utvecklats
och testats under fyra år i det föregående projektet ”Frihet från våld”.
Projektet syftar också till att utveckla arbetssätt inom och mellan
aktörer som möter unga och barn för ett samordnat våldspreventivt arbete
på flera arenor i lokalsamhället. Arbetet tar sitt avstamp i aktuell
kunskap och beprövad erfarenhet inom det våldspreventiva fältet.
Projektet kommer att genomföras tillsammans med fem kommuner/stadsdelar i
olika delar av landet.

Metoder som förändrar

Vi har utvecklat effektiva metoder för att minska riskfaktorer och främja skyddsfaktorer för våld i ungas nära relationer.

Utbildning som berör

Vi erbjuder utbildning och handledning i hur ni själva kan arbeta brett och tidigt med våldsprevention.

Bibliotek om våldsprevention

Ta gärna del av den kunskap och de resurser som vi sammanställt i vårt bibliotek om våldsprevention.

Blogg

Inget ingripande är för litet

Inspireras av en rad modiga exempel

Använd vår kampanj på din skola

Beställ affischer

Utvärdering, kvalitetssäkring och effekter

Två elevers röster från våra utvärdering efter att de deltagit i Mentors in Violence Prevention (MVP) om att gripa in i framtiden.

Jag lägger mig i för att jag bryr mig om andra.

Kille

Vi måste lägga oss i – det är enda sättet att få slut på våldet.

Tjej


Elevers utvärderingar

Vi kvalitetssäkrar vårt arbete på många sätt. Så här upplever elever våra metoder.

  • Lyssnad på 89%
  • Viktigt för mig 80%
  • Tycker om det vi gjorde 78%

Mer om utvärdering och effekter?

Evidens - Ja tack!
Arvsfonden
FFV - våldspreventivt centrum
Män för Jämställdhet